Polityka prywatności serwisu cpajstajl.pl


Administrator danych jest właściciel serwisu:
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
ul. Grzegórzecka 47/1,
31-532 Kraków,
NIP 9452110393

kontakt@cpajstajl.pl

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.
Prezentowana polityka zachowania poufności przedstawia sposoby gromadzenia,
wykorzystania i udostępniania danych, które mogą zostać podane przy korzystaniu z
serwisu. Szanując prawa naszych Klientów oraz respektując rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz stosując prawo krajowe o ochronie danych osobowych,
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych
osobowych podczas korzystania z strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach
serwisu oraz zapewniamy, że w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.
Administrator oświadcza, że dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzu
kontaktowym lub zamówień będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia
usług serwisu.

Udostępnienie Administratorowi danych użytkownika w postaci m.in. imienia, nazwiska,
adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak bez wskazania co
najmniej podstawowych danych umożliwiających realizację usługi Administrator nie będzie
w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty. Numer telefonu lub adres e-mail mogą
być użyte do potwierdzenia dostępności produktu, czasu oczekiwania na jego dostarczenie,
sposobów płatności oraz kontaktu użytkownika z Administratorem w związku z realizacją
zamówienia.
Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu związanym ze świadczeniem
usług.
Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, za
wyjątkiem podmiotów wspierających Administratora przy realizacji zamówienia, (firma
kurierska, księgowość, obsługa prawna, podwykonawcy), przy czym nastąpi to jedynie na
podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do
odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
Administrator oświadcza, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza żadnych danych
osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, firmom, instytucjom czy organizacjom
mającym siedzibę w kraju jak i poza jego granicami.
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych
może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych
osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.
Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest
równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług Serwisu (w tym rezygnacja ze
złożonego zamówienia).
Administrator zapewnia prawo dostępu do danych osobowych użytkownika, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub
inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane
dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
Administrator udzieli wszystkich niezbędnych informacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub poprzez zakładkę kontakt.
Polityka jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana.Scroll to Top