REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO cpajstajl.pl


1
Definicje


Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego cpajstajl.pl nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu cpajstajl.pl;

Sklep– sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: cpajstajl.pl
prowadzony przez Sprzedawcę;

Sprzedawca – ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą ul. Grzegórzecka 47/1, 31-532 Kraków, NIP 9452110393, prowadzonej przez Ministra Rozwoju

adres poczty elektronicznej: kontakt@cpajstajl.pl

Produkt(y) –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.

Kupujący – osoba zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,
składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
Konsument- Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Użytkownik- podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na
warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz którego świadczone są usługi elektroniczne przez sprzedawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i zawodowej
Zamówienie- złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Biuro Obsługi Klienta –komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą
Zamówień składanych przez Kupujących.

Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U z 2020 r. poz. 287)
oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019
r. poz. 123.
Newsletter- biuletyn o charakterze informacyjnym prowadzony w formie elektronicznej przez
Sprzedawcę.

2
Postanowienia Ogólne
Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz
Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
Kupującym może być wyłącznie:
Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
Osoba prawna,
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie: Polski, Unii Europejskiej oraz
innych krajów świata, gdzie możliwe jest dostarczenie Towaru.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień
Konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3
Procedura składania Zamówień
Kupujący składa Zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do „Koszyka”.
Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą odnośnika
„Zobacz Koszyk” otwiera formularz „Koszyk” wraz formularzem „Realizacja Zakupu”, w
których dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów.
W zakładce „Informacje kontaktowe” Kupujący wypełnia kolejno pola z danymi osobowymi i
adresowymi Kupującego i potwierdza poprzez zaznaczenia pola „Kontynuuj Wysyłkę”, a
następnie w polu „Wysyłka” i po weryfikacji poprawności, za pomocą przycisku „Przejdź do
płatności” przechodzi do „Płatności”.
W zakładce „Płatność” Kupujący podaje dane karty kredytowej ( numer, karty, nazwisko,
data ważności, kod CVV) oraz wskazuje adres rozliczeniowy na który ma zostać wystawiony
dokument sprzedaży. Następnie zaznacza „Zapłać teraz”.
Ostateczną cenę wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta w sklepie w
momencie składania zamówienia przez Klienta.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia każdorazowo określona jest w
„Podsumowaniu Zamówienia”, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy oraz formy
płatności.
Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty
elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty
zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny oraz
przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) kartą kredytową- Visa, Mastercard, American Express (P24)
b)BLIK (P24)
c)Płatność za pobraniem
d)Płatność bankiem (P24)
Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a część Zamówienia przy
odbiorze.

4
Warunki realizacji Zamówienia
Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów
i usług.
Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w
celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on posiadać:
System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS
aktywne konto poczty email
kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px
następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja
9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5
zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną
obsługą javascript

5
Terminy realizacji Zamówienia
Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo 1- 5 dni
roboczych, a termin realizacji jest wskazany podczas składania Zamówienia.
Realizacja Zamówienia następuje nie później niż w ciągu 1-5 dni od zaksięgowania wpłaty
Kupującego na koncie Sprzedającego.
7
Promocje
Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe
akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie. W przypadku,
wysprzedania danego rodzaju asortymentu, promocja wygasa.
Informacje o aktualnych promocjach i akcjach rabatowych Klient otrzymuje drogą
elektroniczną, jeżeli wyraził zgodę na dostarczanie mu tego typu wiadomości.
8
Dostawa Produktów
Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za
pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed
złożeniem przez niego Zamówienia.


9
Biuro Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z
realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich
wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
ul. Grzegórzecka 47/1,
31-532 Kraków,
NIP 9452110393

kontakt@cpajstajl.pl

10
Newsletter i inne Usługi Nieodpłatne
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu lub podczas składania zamówienia poprzez
zaznaczenie pola „Informuj mnie o nowościach i ekskluzywnych ofertach”. Po przesłaniu
wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Newsletter.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub
usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich
Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy,
wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
11
Zwrot Produktów
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego,
informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla Produktów przez
producentów.
Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów
wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy
czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu
przed jego upływem, wg wzoru zamieszczonego poniżej:


– Adresat:

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
ul. Grzegórzecka 47/1,
31-532 Kraków,
NIP 9452110393


– Ja (imię i nazwisko konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)
– Data zawarcia umowy i odbioru Produktów:
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):
– Podpis konsumenta(-ów):
– Data:
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego
wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na
formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem www
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0370/6178/7779/files/returnform.pdf?v=1587382275 lub w
innej formie zgodnej z Ustawą.
Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu
wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli
Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów
zgodnie z art. 33 Ustawy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym
sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie
sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu
Produktów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


12
Reklamacje – postanowienia ogólne
Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji
Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w
przedmiocie otrzymanej reklamacji w formie elektronicznej.
Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 Regulaminu.


13
Odpowiedzialność Sprzedawcy
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na
zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i
prawne Produktów.
Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących
niebędących Konsumentami.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od
wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca,
sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także
wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy
sprzedanej.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w
ust. 5.
W terminach określonych w ust. 5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi,
jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli
nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił
niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później
– jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o
wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

14
Prywatność
Administratorem danych osobowych Kupujących jest:

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
ul. Grzegórzecka 47/1,
31-532 Kraków,
NIP 9452110393


Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


15
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem www https://cpajstajl.pl/regulamin
, w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.
Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu.
Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich
cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
Regulamin obowiązuje od dnia 22 lipca 2020 r.
Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu
wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i
utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 5 kolejnych Dni
roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą
elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na
adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 

Scroll to Top